Movin’ to Motown / Rockin’ TGIF / The Wednesday Mix

Rock

Wednesday & Friday

Friday Noon – 8:00 PM – Wednesday Noon – 4:00 PM